Procedury przyjęcia

PROCEDURA PRZYJĘCIA KLIENTA

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie

 

KROK PIERWSZY - ZGŁOSZENIE

Podjęcie działań w Poradni odbywa się na podstawie pisemnego wniosku,  
który wypełnia rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń.

 

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat. 

Forma zgłoszenia może być:

 • pisemna – klient wypełnia odpowiedni wniosek w poradni lub wypełniony dokument jest przekazany przez inną osobę;
 • telefoniczna – w tej sytuacji wniosek zostaje wypełniony przez rodzica w dniu wyznaczonej konsultacji, badania, podjęcia terapii.

 

Zgłoszenie zostaje wpisane do stosownego rejestru

 

Poradnia przyjmuje zgłoszenia w sprawie:

-  rozpoznania:

 • trudności w nauce
 • problemów wychowawczych w domu
 • kłopotów z zachowaniem w szkole
 • trudności z wyborem zawodu
 • problemów rodzinnych
 • innych wg zapotrzebowania klientów

- wykonania badań kontrolnych zaleconych w poprzedniej opinii

- wykonania badań w celu wydania orzeczeń i opinii w sprawie wczesnym wspomaganiu rozwoju

- kontynuowania zajęć specjalistycznych

 

Formy udzielanej pomocy:

 • diagnoza psychologiczna
 • diagnoza pedagogiczna
 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza SI
 • terapia psychologiczną
 • terapia pedagogiczną
 • surdoterapia
 • tyfloterapia
 • terapia logopedyczną
 • terapia SI
 • terapia ręki
 • poradnictwo - wsparcie
 • terapia rodzinna
 • coaching rodzicielski
 • inne wg zapotrzebowania klientów.

 

KROK DRUGI - ROZPOZNANIE

Poradnia wyznacza termin przyjęcia, o czym informuje wnioskodawcę.

 

 • W przypadku pierwszego kontaktu wyznaczany jest termin konsultacji pracownika pedagogicznego poradni z rodzicem/prawnym opiekunem/dorosłym uczniem w celu wstępnego rozpoznania problemu.
 • W innych przypadkach (kontynuacja badań, terapii itp.) – krok III

 

KROK TRZECI - DIAGNOZA, TERAPIA, INNE FORMY POMOCY

Wyznaczenie terminu badań, terapii lub innych form pomocy zgodnie z rozpoznaniem.

 

UWAGA      

Diagnozy psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych
są z zasady wyznaczane w różnych terminach.                   
W wyjątkowych sytuacjach mogą być przeprowadzone w jednym dniu.