Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dane teleadresowe jednostki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie

Telefon: +48 62 747-22-45

kom. 781 555 059

e-mail sekretariat@poradniajarocin.pl 

 

Adres korespondencyjny: 63-200 Jarocin, ul. Szubianki 21

 

Data publikacji strony internetowej http://www.poradniajarocin.pl/ - 11.09.2014 r.
Data ostatniej aktualizacji: strona internetowa jest aktualizowana na bieżąco

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez poradnię.

 

Wstęp deklaracji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

http://www.poradniajarocin.pl/

https://www.bip.powiat-jarocinski.pl/48,poradnia-psychologiczno-pedagogiczna/

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronach można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Sławomira Tobolska. Adres poczty elektronicznej do osoby odpowiedzialnej:  sekretariat@poradniajarocin.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 747-22-45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni

od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia

z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu

do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie mieści się na parterze budynku

przy ul. Szubianki 21 i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

 1. 1.     Wejście do budynku

Do poradni wchodzi się bez barier architektonicznych od ul. Szubianki. To wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i rodziców z dziećmi.

Kiedy znajdziesz się w budynku,  kieruj się na lewo.

 

 1. 2.     Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Jesteś w holu poradni.

Po prawej  stronie znajdują się toalety (jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych)

oraz stanowisko do dezynfekcji rąk. Po lewej stronie mieszczą się trzy gabinety specjalistyczne

oraz kontuar recepcyjny, oddzielający wejście do sekretariatu i gabinetu dyrektora.

Przestrzenie komunikacyjne poradni są wolne od barier architektonicznych.

Zachowane w holu kontrasty są dostosowane do potrzeb osób słabo widzących.

 

 1. 3.     Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 

Podjazd i drzwi wejściowe dostosowane do szerokości wózka dla niepełnosprawnej osoby.

Do wejścia głównego prowadzi płaski chodnik bez przeszkód. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy zapewniają pracownicy poradni. Poradnia nie jest wyposażona w pętle indukcyjne. Ze względu

na usytuowanie poradni nie ma potrzeby korzystania z pochylni i/lub platform. 

 1. 4.     Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
  dla osób niepełnosprawnych
  .

Przed budynkiem są miejsca parkingowe, a po jego prawej stronie dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych – wspólne z Zespołem Szkół Specjalnych.

 

 1. 5.     Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

 Brak ograniczeń dla wstępu do placówki z psem asystującym czy psem przewodnikiem.

 

 1. 6.     Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
  lub online.
   

 W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.