Orzeczenia i opinie

Poradnia zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Jarocińskiego
i wydaje:

 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:

  • niesłyszących i słabosłyszących,
  • niewidomych i słabowidzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową,
  • z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, 
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
  • niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

Orzeczenia o potrzebie zajec rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
z niepelnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.


Opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Opinie w innych sprawach, m.in. dostosowania wymagań edukacyjnych, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, indywidualnego toku
lub programu nauki, odroczenia od obowiązku szkolnego i inne.

 

W przypadku wydawania wszystkich typów orzeczeń oraz opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do wniosku rodziców/prawnych opiekunów koniecznie
należy dołączyć stosowne Zaświadczenie lekarskie (dokument do pobrania w zakładce
Wzory dokumentów).

W przypadku zgłoszeń na diagnozę do wniosku rodziców/prawnych opiekunów warto
dołączyć informacje z przedszkola lub szkoły na temat funkcjonowania dziecka w placówce.
Dokument taki powinien być opieczętowany pieczątką przedszkola/szkoły i podpisany
przez nauczyciela, który go opracował oraz przez dyrektora placówki.