Ochrona danych osobowych

Informacja

o przetwarzaniu danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, podaję następujące informacje:

 

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
z siedzibą  w  Jarocinie, ul Szubianki 21.

Dane kontaktowe z Inspektorem Ochrony Danych – iod@powiat-jarocinski.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ich przetwarzanie realizowane będzie na podstawie prawnej określonej
przez art. 6 ust. 1 i art. 9 ust.2 RODO.


Dane osobowe nie będą udostępnianie stronie trzeciej, przekazywanie danych osobowych
nastąpi tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno – archiwalnymi (jednolity rzeczowy wykaz akt) w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
lub na podstawie odrębnych uregulowań prawa.


Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a zakres żądania jest ograniczony
i wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa na admiratora jako organu administracji publicznej.


Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikających z obowiązującego przepisu prawa,
a niepodanie danych powoduje nierozpatrzenie umowy/wniosku.


Dane osobowe przetwarzane w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.