Wzory dokumentów

W celu uruchomienia procedury przyjęcia do poradni lub wydania orzeczenia /opinii 
prosimy wydrukować i czytelnie wypełnić odpowiedni wniosek. 

W przypadku wniosków o wydanie orzeczeń lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dla których konieczne jest  dołączenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego należy zwrócić uwagę na właściwe wpisy oraz opieczętowanie zaświadczeń przez ośrodki NFZ i lekarzy.


Dokumenty prosimy składać w sekretariacie placówki w godzinach urzędowania.Wniosek rodziców/prawnych opiekunów, ewentualnie pełnoletniego ucznia o przyjecie do poradni
dotyczy deklaracji skorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej w naszej poradni
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PORADNI.pdf


INFORMACJA o dziecku/uczniu
przeznaczona dla szkół i przedszkoli - proponowany załącznik do wniosku o przyjęcie do poradni
Informacja o dziecku.uczniu.pdf


WNIOSEK o wydanie opinii
dotyczy wszystkich spraw z wyjątkiem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
WNIOSEK O WYDANIE OPINII.pdf


WNIOSEK o wydanie informacji 

dotyczy wyników badań diagnostycznych lub informacji dotyczących dzieci i uczniów
innych niż opinie lub orzeczenia.

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI.pdf


WNIOSEK  o wydanie orzeczenia i/lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w przedszkolu lub w szkole) i/lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Dotyczy również wydania orzeczeń w przypadku indywidualnego nauczania i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego  
WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA 2024 r. .pdf


Zaświadczenie lekarskie (kształcenie specjalne i/lub wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)
Zaśwadczenie lekarskie.pdf


Zaświadczenie lekarskie (kształcenie specjalne i/lub wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) - w przypadku wady wzroku
Zaświadczenie lekarskie WZROK.pdf


Zaświadczenie lekarskie (kształcenie specjalne i/lub wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) - w przypadku wady słuchu
Zaświadczenie lekarskie SŁUCH.pdf


Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie 
Zaświadczenie lekarskie - IN.pdf


Zaświadczenie lekarskie - indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne 
Zaświadczenie lekarskie IRPP.pdf


Zaświadczenie lekarskie - Zindywidualizowana ścieżka kształcenia lub Zindywidualizowana ścieżka realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego - dotyczy wydania OPINII dla dzieci/uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły,
ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia
nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji
oraz procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Zaśwadczenie lekarskie zindywidualizowana ścieżka kształcenia.pdf


Zaświadczenie lekarskie (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)
Zaświdczenie lekarskie - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.pdf


Opinia nauczycieli, wychowawców, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/uczniem o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia na potrzeby ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Opinia dla zespołu orzekającego.pdf