Szczegółowe zasady przyjęć klientów w Poradni w okresie epidemii SARS-COV-2

Data publikacji:

1. Poradnia priorytetowo będzie przyjmowała dzieci i uczniów w siedzibie Poradni

szczególnie w celu:

a) diagnozowania na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci,
b) prowadzenia interwencji kryzysowej,
c) prowadzenie niezbędnych/uzgodnionych terapii.

2. Na czas trwania stanu epidemii wstrzymane zostają pozostałe zadania statutowe, w tym m.in.: terapie rodzinne, grupowe, spotkania sieci współpracy i samokształcenia oraz inne formy pracy grupowej.

3. Do placówki nie mogą przychodzić rodzice i dzieci,  którzy są chorzy lub jeżeli występują

u nich jakiekolwiek objawy infekcji dróg oddechowych (stan podgorączkowy  lub gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu i smaku, ból gardła, katar, inne nietypowe objawy) lub jeżeli miały kontaktz osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem albo z potwierdzonym zakażeniem

SARS-CoV-2do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby. Wyjątek stanowią znane pracownikom poradni przypadki, gdy klienci od dłuższego czasu chorują np. na astmę, obturacyjną przewlekłą chorobę płuc (OPCHP) lub alergię i powyższe symptomy są wynikiem tych chorób przewlekłych.

Sytuację tę  należy odnotować w dokumentacji – Ankieta – załącznik nr 1.

4. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.

5. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz (z zachowaniem odstępu między poszczególnymi osobami 2 m - nie dotyczy odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym

a dzieckiem).

6. W holu Poradni jednocześnie może przebywać nie więcej niż 8 osób- klientów.

7. Poradnia informuje telefonicznie o ustalonym terminie wizyty w placówce

oraz o obowiązujących w Poradni zasadach i procedurach zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w celu zapobiegania zakażeniom SARS-COV-2. Pracownik Poradni przeprowadza

z rodzicem telefonicznie wstępny wywiad epidemiologiczny.8. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka lub rodzica,  rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio bez zbędnej zwłoki powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.

9. Poradnia przyjmuje klientów wcześniej umówionych na określoną godzinę. Na wizytę klient powinien przybyć punktualnie, nie wcześniej niż na 5 minut przez wyznaczoną  godziną spotkania.

10. Dziecko i jego opiekun powinni mieć założone maseczki zasłaniające usta i nos, z wyjątkiem dzieci do lat 4 lub osób ze schorzeniami układu oddechowego  i osób, które z powodu niepełnosprawności albo stanu zdrowia nie mogą założyć i zdjąć ochrony twarzy.

Decyzja o założeniu rękawiczek jednorazowych należy do rodzica. Używanie rękawiczek nie zwalnia klientów z obowiązku dezynfekcji rąk.11. Poradnia nie zapewnia rodzicom i dzieciom maseczek, przyłbic i rękawiczek jednorazowych.

12. Natychmiast po wejściu do budynku Poradni każdy klient -  dziecko powyżej 6 r. ż. oraz jego rodzic/opiekun mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji (na bazie alkoholu etylowego lub izopropylowego min. 60%). Dzieci poniżej 6 r.ż. muszą umyć ręce mydłem pod kontrolą rodzica.13. Po przybyciu do Poradni rodzic/opiekun prawny jest obowiązany wypełnić ANKIETĘ WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej procedury, zawierającą wywiad epidemiologiczny w kierunku zakażenia SARS CoV-2 i wynik pomiaru temperatury ciała.

14. Jeżeli na podstawie informacji wynikających z ankiety stwierdzone zostanie jakiekolwiek  ryzyko zakażenia wirusem SARS CoV-2 zasadna jest odmowa wykonania diagnozy, przeprowadzenia terapii lub udzielenia konsultacji i poinformowanie rodzica/opiekuna prawnego

o konieczności wyznaczenia innego, możliwego terminu wizyty.  Wskazanie stanu podgorączkowego określa się wg zaleceń producenta używanego termometru.

15. Podczas przeprowadzania ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI pracownik jest zabezpieczony w maseczkę zakrywająca usta i nos i/lub przyłbicę, a przeprowadzenie ankiety nie powinno przekraczać 10 minut. Długopisy do wypełnienia ankiety pobierane są z rejestracji i po jednorazowym użyciu  odkładane do wyznaczonego pojemnika, a później dezynfekowane.

16. Na czas badań i/lub terapii rekomendowane jest przebywanie rodzica/opiekuna poza siedzibą Poradni oraz pozostawieniu przez niego  aktualnego numeru  kontaktowego.17. Udział rodzica/opiekuna w diagnozie/terapii możliwy jest za zgodą specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach (dzieci młodsze, niepełnosprawne,

z zaburzeniami lękowymi) pod warunkiem, że  rodzic/opiekun znajduje się w odległości minimum 2m od  diagnosty (obowiązkowo w maseczce zakrywającej usta i nos)oraz nie ingeruje

w prowadzony z dzieckiem proces diagnostyczny/terapeutyczny.18. Na czas przeprowadzania diagnozy/ terapii rodzic zapewnia dziecku chusteczki higieniczne

i ewentualnie napój.

19. Zabrania się przynoszenia do Poradni zabawek lub innych przedmiotów zbędnych podczas diagnozy/terapii, a także spożywania posiłków, poza wyjątkami uzasadnionymi stanem zdrowia  lub wiekiem dziecka (np. cukrzyca, karmienie butelką małego dziecka).